Page content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Door het aangaan van een de afname van een de online marketing diensten en producten van Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media zoals Zoekmachine Optimalisatie, Google Adwords en overige, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

 

 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

 

 1. Toepasselijkheid

 

 1. Door ondertekening van een overeenkomst met Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media opgenomen wordt.

 

 1. Aanbieding en acceptatie

 

 1. Alle offertes en prijsopgave door Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media zijn geheel vrijblijvend.
 2. Het ondertekenen van een door Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media.
 3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media zijn verstrekt, heeft Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

 1. Duur en beëindiging

 

 1. Het ontwikkelen van een nieuwe online marketing analyse door Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product.
 2. Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media onderhouden worden.
 3. Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 4. Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

 

 1. Levering en levertijd

 

 1. Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
 2. Mocht Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 3. Door Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of PDF bestand via email) aan de opdrachtgever verstrekt.

 

 1. Overmacht

 

 1. Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst
 3. in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 4. Prijzen
 5. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 6. Wijzigingen in de tarieven worden door Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

 

 1. Betaling

 

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 10 werkdagen na het verzenden van de factuur door Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. In genoemde gevallen behoudt Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de
 4. opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media.
 5. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente
 6. plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 7. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 8. Indien Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 9. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media heeft voldaan.

 

 1. Copyright

 

 1. Het eigendom van door Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 2. Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Al het door Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 1. Voor zover Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media of het
 2. ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media.
 3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media.
 5. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 6. Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 7. De opdrachtgever dient Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media geleden schade.
 8. Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
 9. Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

 

 1. Buitengebruikstelling

 

 1. Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media kan worden verlangd.
 2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 3. Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

 

 1. Overdracht van rechten en verplichtingen

 

 1. Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

 1. Reclame

 

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media, waarna Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuisteinformatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

 

 1. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 

 1. Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene
 4. leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

 

 1. Overig

 

 1. Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media.
 2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 3. Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

 

 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Groningen aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media beslissend.

 

 1. Eigendomsrecht

 

 1. Het eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van Joost de Niet Online Marketing, Sales en Social Media tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.